Rzeka Wieprza
REGULAMIN

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM RZEKI WIEPRZA NR 4

I. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny w obwodzie rybackim rzeki Wieprza nr 4. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Thymallus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000615544 z siedzibą w 74-300 Myślibórz przy ulicy Broniewskiego 15.

II. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4 został utworzony Rozporządzeniem nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 121, poz. 2528, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 136, poz. 2803, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 114, poz. 2032 ze zm.) i obejmuje on odcinek rzeki Wieprza od osi jazu w miejscowości Kępice do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, którą stanowi oś mostu na drodze nr 203 w Darłowie wraz ze wszystkimi dopływami, które nie stanowią odrębnych obwodów rybackich.

III. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W OBWODZIE RYBACKIM RZEKI WIEPRZA NR 4

1. Wędkujący na wodach obwodu rybackiego rzeki Wieprza nr 4 zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym (z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu.

2. W czasie wędkowania Wędkarz ma obowiązek mieć przy sobie: komplet dokumentów uprawniających do wędkowania w obwodzie rybackim (punkt VII niniejszego Regulaminu) i zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Państwową Straż Łowiecką, Straż Leśną, Straż Gminną, Straż Miejską, Użytkownika Rybackiego oraz osoby przez niego upoważnione, a także okazania na żądanie kontrolujących dokumentów, sprzętu wędkarskiego, a także złowionych ryb i przynęt.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy.

4.Prawo do samodzielnego wędkowania ma osoba, która ukończyła 14 lat. Osoba do lat 14 ma prawo wędkować tylko z pełnoletnim opiekunem posiadającym kartę wędkarską w ramach jego limitów oraz tego samego stanowiska. Tym samym w metodach, w których dozwolony jest połów na dwie wędki Wędkarz-opiekun może prowadzić połowy na jedną wędkę, na drugą zaś może poławiać osoba do lat 14. W przypadku metody muchowej oraz spinningowej dozwolony jest połów tylko jednej osoby na jedną wędkę.

5. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten Wędkarz, który przybył na nie wcześniej.

6. Organizowanie zawodów wędkarskich możliwe jest tylko za pisemną zgodą Użytkownika Rybackiego oraz na zasadach z nim ustalonych. Organizator ma obowiązek złożenia wniosku o zgodę na przeprowadzenie zawodów najpóźniej 30 dni przed ich terminem. Zawody odbywają się obligatoryjnie w formule "złów i wypuść”.

7. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. Sprzęt wędkarski pozostawiony bez opieki, a także zagrażający bezpieczeństwu korzystających z wody lub uniemożliwiający wykonywanie pracy Użytkownikowi Rybackiemu lub jego pracownikom zostanie usunięty.

8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać czystość na swoim stanowisku i w promieniu 5 m od niego bez względu na to, w jakim stanie je zastał.

9. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody lub inne zmiany budzące podejrzenia o zanieczyszczeniu) Wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić Użytkownika Rybackiego.

10. Zabrania się podnoszenia jakiegokolwiek sprzętu rybackiego; o zauważonym, a podejrzanym o pochodzenie kłusownicze sprzęcie rybackim lub o zauważonym procederze kłusownictwa należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika Rybackiego, Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Rybacką lub Społeczną Straż Rybacką.

V. ZASADY WĘDKOWANIA:

1. Odcinki objęte czasowym lub całorocznym zakazem wędkowania:

- rzeka Wieprza od osi jazu w Kępicach do ujścia potoku Obłęskiego – od 01.10. do 31.12.;

- rów K1 w Pomiłowie odprowadzający wodę z OHP Pomiłowo – całorocznie;

- rzeka Wieprza od jazu w Pomiłowie do ujścia rowu K1 odprowadzającego wodę z OHP Pomiłowo – całorocznie;

- kanał derywacyjny MEW Pomiłowo (poniżej elektrowni wodnej) – całorocznie;

- rzeka Wieprza w Darłowie od mostu na ul. M.C. Skłodowskiej do mostu na ul. Powstańców Warszawskich – całorocznie;

- rzeka Wieprza w Darłowie od mostu na ul. Powstańców Warszawskich do granicy wewnętrznych wód morskich przy moście na drodze nr 203 w Darłowie od 20.03. do 31.05. (obręb ochronny ustanowiony uchwałą nr 292/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Redze, Grabowej, Wieprzy, Parsęcie i Kanale Drzewnym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz.1379)).

2. Odcinki objęte całorocznym obowiązkiem wypuszczania złowionych pstrągów i lipieni:

- od osi jazu w Kępicach do mostu betonowego w miejscowości Korzybie;

- wszystkie dopływy rzeki Wieprzy;

Na wymienionych odcinkach wprowadza się obowiązek posiadania i korzystania z podbieraka, a także sugeruje się korzystanie z haków bezzadziorowych w celu zwiększenia przeżywalności ryb.

3. Na całym obwodzie rzeki Wieprzy zabrania się:

- połowu ryb ze środków pływających;

- połowu na ikrę;

- stosowania zanęt;

- posiadania i korzystania z osęki;

- brodzenia – dotyczy wszystkich dopływów, a także tarlisk na rzece Wieprzy;

- wędkowania w odległości mniejszej niż 50m od jazów, śluz i innych budowli hydrotechnicznych oraz przepławek i rybackich narzędzi połowowych, a także wędkowania z mostów;

- obcinania głów i ogonów złowionych ryb na łowisku, a także rozdawania i sprzedawania złowionych ryb;

- łowiectwa podwodnego;

- stosowania metody „na szarpaka”.

4. Połów metodą spławikową i gruntową:

a) poza odcinkami objętymi czasowym lub całorocznym zakazem wędkowania dozwolony na następujących odcinkach:

- na starorzeczach na przynęty roślinne i zwierzęce przez całą dobę;

- na kanale miejskim Sławnie od jazu w Pomiłowie do ujścia do Wieprzy w Sławnie od świtu do zmierzchu na przynęty roślinne od 01.01. do 31.10.;

- na rzece Wieprzy od mostu betonowego w miejscowości Korzybie do mostu na ul. Gdańskiej w Sławnie od świtu do zmierzchu na przynęty roślinne od 01.01. do 31.10.;

- na rzece Wieprzy od mostu na ul. Gdańskiej w Sławnie do mostu drogowego w miejscowości Kowalewice od świtu do zmierzchu na przynęty roślinne przez cały rok;

- na rzece Wieprzy od mostu drogowego w miejscowości Kowalewice do mostu na drodze nr 203 w Darłowie oraz na Kanale Młyńskim w Darłowie całą dobę na przynęty roślinne przez cały rok oraz całą dobę na przynęty zwierzęce od 01.01. do 30.09.

b) dopuszczony jest na przynęty naturalne (roślinne oraz zwierzęce), za pomocą maksymalnie dwóch wędek o długości co najmniej 30 cm z linką zakończoną jednym haczykiem o pojedynczym ostrzu;

c) ryby żywe, z wyjątkiem ryb łososiowatych i lipieni, należy przechowywać w wodzie w przeznaczonych do tego celu narzędziach wykonanych z siatki oraz sztywnych obręczy;

d) należy zachować odległość przynajmniej 10 m od innych wędkujących.

5. Połów metodą spinningową:

a) poza odcinkami objętymi czasowym lub całorocznym zakazem wędkowania dozwolony na następujących odcinkach:

- od 01.01. do 30.09. na całym obwodzie rybackim rzeki Wieprzy od świtu do zmierzchu;

- na starorzeczach od 01.05. do 31.12. od świtu do zmierzchu;

b) dopuszczony jest za pomocą jednej wędki na przynęty sztuczne wyposażone w maksymalnie 2 haczyki, przy czym haczyk nie może posiadać więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm;

c) zabrania się stosowania wskaźników brań mocowanych na lince;

d) należy zachować odległość przynajmniej 25 m od innych wędkujących.

6. Połów metodą muchową:

a) poza odcinkami objętymi czasowym lub całorocznym zakazem wędkowana dozwolony jest na całym obwodzie rybackim rzeki Wieprzy od świtu do zmierzchu;

b) dopuszczony na przynęty sztuczne za pomocą jednej wędki wyposażonej w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończonej maksymalnie dwoma haczykami, przy czym haczyk nie może posiadać więcej niż 2 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm;

c) zabrania się stosowania wskaźników brań oraz zewnętrznego obciążenia linki i przyponu;

d) należy zachować odległość przynajmniej 25 m od innych wędkujących;

e) zabrania się brodzenia po tarliskach.

VI. WYMIARY, OKRESY I LIMITY OCHRONNE RYB

1. Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb (wymiar ochronny ryby stanowi jej długość od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej): •jaź, kleń, lin, miętus do 25cm; •lipień do 30 cm i od 40 cm; •pstrąg potokowy do 35 cm i od 45 cm; •okoń do 18 cm; •certa, sieja do 35 cm; •sandacz, szczupak, węgorz do 50 cm; •płoć, wzdręga, jelec do 15 cm; •troć do 50 cm; •łosoś – zakaz zabierania złowionych ryb.

2. Wprowadza się następujące okresy ochronne ryb: •certa 01.01.-30.06.; •sandacz 01.01.-31.05.; •sum 01.01.-30.06.; •szczupak 01.01.-30.04.; •węgorz 01.12.-31.03.; •lipień 01.03.-31.05.; •miętus 01.12.-koniec lutego; •sieja 15.10.-31.12.; •pstrąg potokowy - 01.09-31.12.; •troć samiec 01.10.- 31.12.; •troć samica 01.09.-31.12.; •łosoś – zakaz zabierania złowionych ryb.

3. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb (limit określa ilość ryb dozwoloną do zabrania z łowiska w ciągu doby, w godzinach 0:00-24:00): •sandacz, szczupak, węgorz – łącznie 2 sztuki; •lipień - 1 sztuka; •lin, certa, jaź, kleń, miętus, sieja, leszcz – łącznie 3 sztuki; •pstrąg potokowy – 1 sztuka; •troć - 1 sztuka; •łosoś – zakaz zabierania złowionych ryb.

a) dopuszcza się zabranie innych gatunków ryb w ilości nie większej niż 5 kg w ciągu doby;

b) limity nie dotyczą amura, krąpia i karasia srebrzystego;

c) zabrania się przechowywania ryb żywych dłużej niż 12 godzin oraz przechowywania większej ilości ryb niż limity dobowe.

VII. OPŁATY

1. Ustala się następujące kwoty opłat za zezwolenia połowowe:

a) zezwolenie roczne 200 zł;

b) zezwolenie roczne ze zniżką dla osób powyżej 65. roku życia oraz do lat 18 – 140 zł. Osoby, którym przysługuje zniżka na opłatę roczną powinny posiadać przy sobie dokument uprawniający do skorzystania ze zniżki;

c) zezwolenie ze zniżką dla osób posiadających zezwolenie roczne na obwód rybacki jeziora Wicko – 80 zł (PATRZ PUNKT VII.8.)

d) zezwolenie 30-dniowe 140 zł;

e) zezwolenie 14-dniowe 120 zł;

f) zezwolenie 7-dniowe 90 zł;

g) zezwolenie 3-dniowe 60 zł;

h) zezwolenie jednodniowe 30 zł.

2. Dopuszcza się następujące metody dokonywania opłat: wpłata na poczcie, w banku lub przelewem internetowym odpowiedniej kwoty na konto Thymallus sp. z o.o. (gotowe druki można pobrać ze strony internetowej www.infowieprza.pl lub w punktach wymienionych na stronie internetowej), zakup zezwolenia elektronicznego wygenerowanego z systemu dostępnego na stronie www.infowieprza.pl., lub bezpośrednio u Użytkownika Rybackiego.

3. W przypadku dokonywania wpłat na konto w tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać kolejno: „zezwolenie wędkarskie Rzeka Wieprza”, dokładne daty obowiązywania zezwolenia, pełne imię i nazwisko Wędkarza, numer karty wędkarskiej.
WZÓR: Zezwolenie wędkarskie rzeka Wieprza, 04.06.-05.06.2018 Jan Kowalski, 0000

4. W przypadku dokonywania wpłat na poczcie lub w banku kompletne zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi dowód wpłaty wraz z kartą wędkarską.

5.W przypadku przelewu internetowego kompletne zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi wydrukowane potwierdzenie przelewu wraz z kartą wędkarską. Dopuszcza się posiadanie potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej na urządzeniu umożliwiającym jego wyświetlenie.

6.W przypadku zakupu zezwolenia przez system E-ZEZWOLENIE, kompletne zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi wydrukowane zezwolenie otrzymane z systemu wraz z kartą wędkarską. Dopuszcza się również posiadanie e-zezwolenia w formie elektronicznej na urządzeniu umożliwiającym wyświetlenie i zeskanowanie kodu QR.

7. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w tytule przelewu, gdyż informacje niepełne takie jak: skrót imienia, błędnie wpisane nazwisko, seria i numer karty wędkarskiej lub błędnie wpisane daty unieważniają zezwolenie.

8. Zakupu zezwolenia wędkarskiego w cenie 80 zł mogą dokonać tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie roczne na jezioro Wicko (za 180zł lub 125zł). W tym przypadku do kompletu dokumentów dołączyć należy zezwolenie wędkarskie na jezioro Wicko jako dokument uprawniający do zniżki. Zezwolenie z tą zniżką ważne jest tylko do końca okresu obowiązywania zezwolenia uprawniającego do zniżki.

9. Zezwolenia wędkarskie zakupić można także bezpośrednio u Użytkownika Rybackiego, po wcześniejszym uzgodnieniu. W tym przypadku kompletne zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi wypisany blankiet wraz z kartą wędkarską.

10. Dokonując opłaty za amatorski połów ryb Wędkarz, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim Rzeki Wieprza nr 4.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim rzeki Wieprza nr 4 BEZ ODSZKODOWANIA,przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami, a wędkarz będzie musiał opuścić łowisko.

IX. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.02.2021 ROKU.


Thymallus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Broniewskiego 15
74-300 Myślibórz
NIP 597-173-40-55
REGON 364317077
KRS 0000615544
Numer konta BZ WBK 93 1090 1711 0000 0001 3295 1454

ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

KontaktThymallus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Broniewskiego 15
74-300 Myślibórz

NIP 597-173-40-55
REGON 364317077
KRS 0000615544

Tel. 514 775 568
E-mail: spolkarybacka@wp.pl